Styrdokument

Läroplanen för förskolan kom 1998, Lpfö 98. Det är förskolans första läroplan. Läroplanen gör det tydligt att förskolan är det första steget i utbildningssystemet i Sverige.

Läroplanen innehåller de övergripande mål som samhället, riksdag och regering, har fattat beslut om. Däremot anger läroplanen inte hur målen ska förverkligas. Det har man överlåtit till den professionella personalen att avgöra. Därför kan naturligtvis förskolans verksamhet se olika ut på olika håll. vilket också är meningen. Gemensamt är att man ska arbeta efter läroplanens intentioner.
Lpfö 98 utgör inget hinder för att profilera förskolan men verksamheten måste innehålla alla delar som läroplanen beskriver.

Läroplanen upplaga 2.pdf (PDF, 4 MB)

22 oktober 2015