Verksamhet & pedagogik

Arbetssätt och pedagogik

Luftballonger

Vårt arbetssätt präglas av att barnen ska ha en lärorik, utvecklande, trygg och trivsam vistelse på förskolan. Vi vet att alla barn är kompetenta och utgår från att alla barn ska klara så mycket som möjligt på egen hand. Det gör vi genom att ägna mycket tid till grundverksamheten som innebär alla dagliga återkommande rutiner, för att skapa självständighet och tilltro till sin egen förmåga. Vi skapar lärorika och lustfyllda situationer grundade i barnens intressen och vi vuxna finns tillhands, stöttar och uppmuntrar barnen till nya kunskaper och erfarenheter.

Vårt mål är att barnen ska:

  • Få vara den de är
  • Ha roligt
  • Känna trygghet med varandra och med alla vuxna
  • Lära sig ta ansvar och visa hänsyn mot människor, material och miljö
  • Få känna att jag har en plats i gruppen och att jag alltid blir sedd
  • Bli självständiga individer och utveckla tillit till sin egen förmåga
  • Få en grund för sitt livslånga lärande
  • Visa hänsyn mot djur och natur

Utevistelsen är en viktig del av vår verksamhet. Vi har fina gårdar och går gärna på utflykter i vårt närområde. Där ges barnen tillfälle för större rörelseutrymme och lockar till spännande lekar. Att vara ute i friska luften stärker även immunförsvaret och vi håller oss mer friska.

Inomhusvistelsen är lika viktig och där får barnen utveckla sina individuella egenskaper och intressen i en strukturerad miljö. Vi har delat in våra lokaler i olika "temarum" där materialet förändras utifrån barnens intressen. Vi vill ge en stimulerande miljö som tillvaratar barnens nyfikenhet och ger möjlighet till att barn och pedagoger kan sprida ut sig i mindre grupper och på det sättet få tillfälle till samspel mellan barn - barn och barn - vuxen. Leken är grunden för allt lärande och all utveckling i förskolan. Med tilltalande material, olika spel och pedagogiska leksaker utmanas barnen att vara kreativa, skapa fritt och samspela med sina kompisar vilket gör att de utvecklas socialt, emotionellt, intellektuellt, kulturellt och motoriskt.

Vi arbetar medvetet med att främja barnens språkutveckling och pratar med barnen om vad, hur och varför. Böcker, sång, sagor och berättelser är dagliga inslag i vår verksamhet.

Vi som arbetar på förskolan har utbildats i Pedagogisk dokumentation. Det innebär kortfattat att vi ser barns utveckling som en lärandeprocess. Vi observerar barnens unika egenskaper och intressen och utformar vår verksamhet utifrån det. Vi använder Lärplattor som ett stöd för barnens lärande samt som ett redskap för att synliggöra och dokumentera barnens lärande. Det innebär bland annat att vi tar bilder på barnen och deras aktiviteter som de sedan får titta på och reflektera över; "Vad gjorde vi? Vad lärde du dig då? Hur kändes det?" och så vidare.

Förskolans verksamhet och övergripande mål styrs av riksdag och regering genom Läroplanen. Läroplanen anger inte hur målen ska förverkligas utan det överlåts till oss att avgöra utifrån våra utbildningar och tolkningar av olika styrdokument. Därför kan förskolans verksamhet se olika ut på olika förskolor och vårt gemensamma mål är att arbeta efter Läroplanens intentioner. Läs hela Läroplanen här (Pdf)

Vi beskriver vårt arbetssätt utifrån Läroplanen och vårt uppdrag i vår Verksamhetsbeskrivning.

Vi arbetar långsiktigt För att vår verksamhet ständigt ska utvecklas och hålla hög kvalitet. Det är ett arbete som bygger på delaktighet och medverkan från oss som jobbar här men även från barn och föräldrar. En annan viktig del i vårt arbete är att arbeta för allas lika värde. Du kan läsa mer om det i vår Kvalitetsrapport och Likabehandlingsplan.

Vi använder oss av Unikum som plattform för dokumentation och för kommunikation med vårdnadshavare.

17 november 2016